1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 566 - 259 307 825 2 - 1 3 95 - 72 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 250 - 639 389 889 0 - 4 4 30 - 99 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 313 - 624 311 937 2 - 4 6 68 - 106 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 568 - 449 119 1017 3 - 2 5 98 - 85 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 523 - 349 174 872 2 - 2 4 114 - 70 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 488 - 394 94 882 3 - 2 5 89 - 70 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 407 - 388 19 795 1 - 1 2 83 - 79 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 382 - 621 239 1003 2 - 4 6 122 - 167 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 401 - 624 223 1025 2 - 3 5 104 - 99 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 349 - 469 120 818 1 - 2 3 84 - 66 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
1 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 409 - 407 2 816 2 - 1 3 76 - 70 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 524 - 356 168 880 3 - 1 4 90 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
1 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 281 - 585 304 866 0 - 3 3 45 - 92 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 518 - 304 214 822 2 - 0 2 92 - 42 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 432 - 439 7 871 3 - 1 4 82 - 74 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 225 - 459 234 684 0 - 2 2 45 - 85 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 457 - 492 35 949 2 - 2 4 86 - 72 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 450 - 376 74 826 2 - 1 3 90 - 76 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 316 - 640 324 956 0 - 4 4 40 - 97 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 615 - 309 306 924 4 - 1 5 104 - 90 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 484 - 440 44 924 2 - 1 3 87 - 100 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 369 - 462 93 831 2 - 1 3 87 - 79 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 441 - 470 29 911 1 - 1 2 122 - 107 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 447 - 507 60 954 3 - 2 5 83 - 100 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 488 - 390 98 878 2 - 2 4 73 - 77 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 345 - 421 76 766 1 - 2 3 90 - 70 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 488 - 406 82 894 2 - 2 4 71 - 78 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 360 - 557 197 917 2 - 2 4 74 - 87 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
2 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 507 - 355 152 862 2 - 1 3 80 - 71 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 519 - 533 14 1052 3 - 4 7 82 - 90 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 513 - 483 30 996 2 - 3 5 95 - 98 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 248 - 428 180 676 0 - 2 2 43 - 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 436 - 426 10 862 2 - 1 3 71 - 76 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 513 - 315 198 828 1 - 0 1 113 - 77 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
3 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 333 - 503 170 836 1 - 2 3 100 - 91 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 519 - 325 194 844 2 - 0 2 86 - 74 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 612 - 338 274 950 4 - 2 6 100 - 86 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 396 - 461 65 857 1 - 3 4 100 - 86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 444 - 477 33 921 2 - 2 4 72 - 84 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 457 - 380 77 837 1 - 1 2 70 - 96 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 570 - 318 252 888 3 - 2 5 76 - 70 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 405 - 601 196 1006 2 - 4 6 87 - 125 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
3 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 346 - 413 67 759 1 - 0 1 82 - 63 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 466 - 365 101 831 2 - 0 2 80 - 54 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 471 - 404 67 875 2 - 1 3 79 - 72 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 374 - 338 36 712 0 - 0 0 62 - 50 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 340 - 549 209 889 0 - 4 4 36 - 116 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 539 - 493 46 1032 4 - 3 7 84 - 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 271 - 430 159 701 0 - 0 0 34 - 72 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 580 - 275 305 855 2 - 0 2 72 - 39 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 415 - 538 123 953 1 - 3 4 77 - 103 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 515 - 427 88 942 2 - 2 4 77 - 80 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 422 - 477 55 899 1 - 2 3 82 - 85 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 553 142 964 2 - 3 5 81 - 114 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 586 - 298 288 884 3 - 0 3 107 - 63 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 311 - 568 257 879 1 - 4 5 70 - 98 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 566 - 415 151 981 3 - 2 5 126 - 90 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 340 - 638 298 978 1 - 3 4 104 - 89 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
4 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 305 - 587 282 892 0 - 2 2 48 - 95 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 604 - 537 67 1141 4 - 3 7 98 - 107 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 594 - 296 298 890 2 - 2 4 100 - 76 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
4 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 355 - 538 183 893 1 - 5 6 96 - 99 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 194 - 571 377 765 1 - 2 3 71 - 77 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 388 - 528 140 916 1 - 4 5 72 - 90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 615 - 312 303 927 5 - 1 6 97 - 94 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 420 - 452 32 872 2 - 2 4 93 - 80 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 429 - 584 155 1013 2 - 2 4 79 - 77 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 433 - 370 63 803 2 - 0 2 75 - 83 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 344 - 456 112 800 1 - 2 3 63 - 98 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 455 - 392 63 847 1 - 2 3 97 - 73 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 432 - 436 4 868 2 - 3 5 72 - 96 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
5 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 419 - 448 29 867 1 - 3 4 75 - 75 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 342 - 546 204 888 1 - 2 3 82 - 90 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
5 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 472 - 519 47 991 1 - 2 3 94 - 95 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 506 - 427 79 933 2 - 2 4 100 - 77 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 602 - 362 240 964 4 - 1 5 77 - 76 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 247 - 571 324 818 0 - 2 2 30 - 102 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 414 - 467 53 881 2 - 1 3 122 - 107 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 460 - 315 145 775 2 - 0 2 68 - 46 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 601 - 360 241 961 5 - 0 5 117 - 48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 488 - 382 106 870 2 - 3 5 100 - 72 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 387 - 383 4 770 1 - 0 1 66 - 68 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 551 - 269 282 820 1 - 1 2 70 - 70 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 553 - 475 78 1028 3 - 3 6 98 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 473 - 362 111 835 2 - 1 3 76 - 77 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 479 - 382 97 861 2 - 1 3 87 - 69 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 401 - 512 111 913 2 - 2 4 67 - 102 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 361 - 541 180 902 0 - 2 2 57 - 81 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 331 - 607 276 938 1 - 5 6 60 - 96 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
6 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 443 - 370 73 813 1 - 2 3 72 - 72 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 351 - 409 58 760 0 - 0 0 56 - 72 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 492 - 454 38 946 2 - 2 4 102 - 80 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 305 - 641 336 946 1 - 3 4 92 - 98 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 398 - 466 68 864 1 - 2 3 72 - 92 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 341 - 549 208 890 1 - 3 4 76 - 89 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 452 - 370 82 822 1 - 2 3 66 - 64 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
7 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 553 - 398 155 951 3 - 1 4 143 - 76 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 632 - 401 231 1033 4 - 2 6 92 - 82 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 323 - 471 148 794 0 - 3 3 42 - 101 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 417 - 474 57 891 1 - 3 4 89 - 78 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 625 - 296 329 921 3 - 1 4 149 - 72 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
7 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 491 - 528 37 1019 3 - 4 7 90 - 86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 522 - 303 219 825 2 - 1 3 84 - 72 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
7 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 395 - 403 8 798 1 - 1 2 74 - 77 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 468 - 428 40 896 2 - 2 4 84 - 64 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 420 - 432 12 852 3 - 0 3 88 - 62 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 394 - 439 45 833 1 - 2 3 78 - 78 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 458 - 416 42 874 2 - 1 3 68 - 64 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 305 - 518 213 823 0 - 2 2 70 - 77 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 439 - 486 47 925 1 - 3 4 110 - 75 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 564 - 284 280 848 3 - 0 3 87 - 33 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 379 - 550 171 929 1 - 3 4 82 - 121 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 414 - 414 0 828 0 - 1 1 72 - 65 Ισοπαλία Ισοπαλία
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 595 - 342 253 937 3 - 1 4 96 - 76 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 487 - 530 43 1017 3 - 2 5 82 - 91 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 587 - 523 64 1110 3 - 3 6 92 - 87 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 427 - 354 73 781 1 - 1 2 94 - 71 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 466 55 877 3 - 1 4 74 - 65 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 390 - 519 129 909 2 - 2 4 68 - 70 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
8 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
8 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 530 - 335 195 865 1 - 1 2 84 - 75 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 554 - 452 102 1006 3 - 3 6 98 - 74 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
8 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 579 - 460 119 1039 4 - 1 5 85 - 83 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 399 - 396 3 795 1 - 2 3 107 - 82 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 459 - 430 29 889 2 - 1 3 110 - 116 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 484 - 361 123 845 2 - 1 3 75 - 71 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 452 - 384 68 836 2 - 1 3 80 - 68 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 476 - 484 8 960 3 - 1 4 80 - 82 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 513 - 499 14 1012 4 - 2 6 93 - 76 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
9 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 449 - 403 46 852 1 - 1 2 103 - 87 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 464 - 337 127 801 2 - 1 3 62 - 68 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
9 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 436 - 554 118 990 2 - 4 6 75 - 100 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 456 - 381 75 837 2 - 2 4 70 - 80 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 553 - 502 51 1055 3 - 3 6 95 - 95 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 320 - 537 217 857 0 - 5 5 57 - 83 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 395 - 430 35 825 0 - 3 3 81 - 95 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 502 - 451 51 953 3 - 2 5 93 - 86 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 283 - 500 217 783 0 - 2 2 48 - 94 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 463 - 405 58 868 2 - 2 4 110 - 97 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 425 - 380 45 805 1 - 1 2 72 - 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 374 - 511 137 885 2 - 2 4 79 - 104 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 478 - 263 215 741 1 - 0 1 73 - 34 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 332 - 812 480 1144 1 - 5 6 77 - 134 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 608 - 337 271 945 2 - 1 3 131 - 62 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 373 - 446 73 819 1 - 1 2 82 - 94 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 530 - 430 100 960 3 - 2 5 78 - 86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 461 - 546 85 1007 2 - 2 4 90 - 88 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
10 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 448 37 859 3 - 2 5 76 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 537 - 482 55 1019 4 - 3 7 114 - 89 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
10 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 443 - 464 21 907 1 - 3 4 83 - 93 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 475 - 512 37 987 3 - 3 6 87 - 110 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 213 - 529 316 742 0 - 1 1 34 - 96 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 405 - 411 6 816 1 - 1 2 72 - 79 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 420 - 578 158 998 2 - 4 6 86 - 95 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 286 - 512 226 798 0 - 3 3 69 - 90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 338 - 541 203 879 0 - 4 4 42 - 86 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 426 - 408 18 834 1 - 2 3 77 - 65 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
11 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 373 - 497 124 870 2 - 1 3 77 - 108 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
11 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 517 - 512 5 1029 3 - 2 5 89 - 86 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 551 - 415 136 966 3 - 2 5 116 - 92 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
11 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 529 - 419 110 948 1 - 3 4 76 - 98 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 415 - 444 29 859 0 - 2 2 53 - 82 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
11 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 462 - 445 17 907 2 - 2 4 88 - 89 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 401 - 479 78 880 2 - 3 5 89 - 87 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 342 - 466 124 808 0 - 3 3 42 - 82 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 511 - 376 135 887 2 - 1 3 106 - 71 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 427 - 419 8 846 1 - 2 3 90 - 72 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 511 - 406 105 917 3 - 2 5 82 - 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 380 - 504 124 884 0 - 2 2 54 - 92 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 451 - 523 72 974 2 - 3 5 83 - 78 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
12 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 636 - 285 351 921 4 - 0 4 92 - 60 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 371 - 633 262 1004 1 - 5 6 70 - 91 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 387 - 433 46 820 1 - 1 2 98 - 61 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 667 - 317 350 984 4 - 0 4 94 - 102 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 366 - 534 168 900 2 - 3 5 70 - 92 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
12 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 461 - 440 21 901 3 - 2 5 80 - 87 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 521 - 462 59 983 2 - 3 5 82 - 94 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
12 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 486 - 383 103 869 2 - 1 3 98 - 80 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
12 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
12 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 325 - 639 314 964 1 - 3 4 74 - 128 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
12 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 380 - 366 14 746 2 - 0 2 75 - 57 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
12 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 418 - 538 120 956 2 - 2 4 98 - 82 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 596 - 385 211 981 4 - 3 7 94 - 66 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 506 - 394 112 900 2 - 2 4 83 - 84 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 457 - 566 109 1023 2 - 3 5 79 - 87 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 457 - 390 67 847 1 - 2 3 76 - 78 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
13 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
13 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 423 - 459 36 882 3 - 3 6 82 - 108 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
13 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 531 - 453 78 984 3 - 3 6 81 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
13 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 443 - 466 23 909 3 - 2 5 80 - 97 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
13 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 469 - 374 95 843 3 - 2 5 79 - 70 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 335 - 625 290 960 0 - 5 5 53 - 110 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 355 - 672 317 1027 0 - 6 6 72 - 109 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 285 - 496 211 781 0 - 2 2 64 - 89 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
13 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 420 - 579 159 999 3 - 2 5 116 - 91 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
13 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 491 - 387 104 878 3 - 2 5 86 - 86 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
13 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 571 - 305 266 876 2 - 0 2 86 - 81 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 453 - 328 125 781 1 - 0 1 66 - 44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 364 71 799 2 - 1 3 82 - 73 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
14 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 538 - 357 181 895 3 - 1 4 88 - 79 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 399 - 455 56 854 2 - 2 4 88 - 70 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 630 - 422 208 1052 4 - 2 6 80 - 89 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 454 - 435 19 889 2 - 1 3 98 - 79 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
14 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 293 303 889 4 - 1 5 93 - 77 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 475 - 487 12 962 1 - 3 4 84 - 86 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 510 - 377 133 887 2 - 2 4 92 - 69 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
14 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 615 - 563 52 1178 3 - 3 6 91 - 92 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 436 - 459 23 895 2 - 2 4 84 - 96 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
14 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 413 - 377 36 790 3 - 1 4 94 - 98 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
14 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 444 - 438 6 882 1 - 1 2 70 - 110 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 415 - 466 51 881 1 - 3 4 74 - 85 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 677 - 363 314 1040 5 - 1 6 100 - 96 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 349 - 455 106 804 2 - 1 3 76 - 69 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 480 - 343 137 823 2 - 1 3 80 - 75 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
15 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 461 - 270 191 731 1 - 0 1 88 - 35 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 504 - 391 113 895 3 - 2 5 69 - 64 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 407 - 467 60 874 1 - 3 4 114 - 84 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
15 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 504 - 492 12 996 1 - 4 5 86 - 86 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 409 - 495 86 904 0 - 4 4 50 - 98 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 521 - 451 70 972 2 - 3 5 98 - 80 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
15 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 353 - 596 243 949 0 - 3 3 53 - 94 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
15 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 434 - 428 6 862 1 - 2 3 79 - 80 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
15 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 387 - 446 59 833 1 - 2 3 93 - 73 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 519 - 500 19 1019 3 - 3 6 72 - 100 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 286 - 544 258 830 0 - 3 3 45 - 88 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
16 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 680 - 312 368 992 5 - 0 5 96 - 38 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 326 - 481 155 807 0 - 2 2 52 - 68 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 591 - 359 232 950 5 - 0 5 107 - 70 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 569 - 281 288 850 4 - 0 4 116 - 35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
16 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 429 - 530 101 959 2 - 4 6 94 - 96 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
16 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 408 - 403 5 811 2 - 0 2 72 - 88 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 522 - 283 239 805 2 - 0 2 94 - 42 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 395 - 602 207 997 0 - 5 5 59 - 75 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 548 - 365 183 913 3 - 2 5 101 - 89 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
16 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 462 - 452 10 914 1 - 2 3 90 - 76 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 573 - 323 250 896 4 - 0 4 90 - 60 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
16 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
16 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 368 - 499 131 867 0 - 2 2 64 - 82 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 472 - 478 6 950 2 - 3 5 72 - 88 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 512 - 340 172 852 2 - 1 3 86 - 73 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 420 - 482 62 902 2 - 1 3 88 - 82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 461 - 515 54 976 3 - 2 5 92 - 76 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 513 - 408 105 921 2 - 3 5 86 - 83 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
17 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
17 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 695 - 419 276 1114 4 - 2 6 167 - 88 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 555 - 408 147 963 2 - 2 4 77 - 82 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 365 - 531 166 896 2 - 2 4 97 - 74 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 395 - 495 100 890 0 - 2 2 53 - 91 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 527 - 559 32 1086 2 - 4 6 104 - 118 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 394 - 565 171 959 1 - 3 4 92 - 90 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
17 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 529 - 475 54 1004 3 - 3 6 99 - 85 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
17 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 445 - 566 121 1011 1 - 3 4 65 - 92 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
17 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 460 - 504 44 964 3 - 2 5 94 - 86 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
17 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 431 - 597 166 1028 2 - 2 4 98 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 516 - 442 74 958 2 - 2 4 82 - 85 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
18 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 420 - 535 115 955 2 - 3 5 88 - 86 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448 - 420 28 868 3 - 0 3 84 - 64 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 484 - 431 53 915 3 - 1 4 75 - 80 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
18 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 524 - 497 27 1021 3 - 3 6 111 - 90 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
18 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 591 - 280 311 871 2 - 0 2 116 - 62 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 468 - 437 31 905 2 - 1 3 80 - 86 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
18 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 440 - 456 16 896 1 - 1 2 79 - 72 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 250 - 601 351 851 0 - 4 4 60 - 94 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
18 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 529 - 379 150 908 2 - 2 4 94 - 83 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
18 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 301 - 454 153 755 0 - 2 2 37 - 68 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 535 - 385 150 920 2 - 2 4 95 - 117 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 437 - 340 97 777 2 - 0 2 76 - 44 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
19 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 534 - 374 160 908 3 - 0 3 72 - 70 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 422 - 449 27 871 2 - 2 4 72 - 73 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
19 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
19 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 378 - 569 191 947 2 - 2 4 72 - 94 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
19 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 456 - 306 150 762 3 - 0 3 71 - 58 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
19 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 486 28 944 2 - 2 4 85 - 74 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
19 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 520 - 311 209 831 2 - 0 2 97 - 50 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
19 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 381 - 523 142 904 0 - 2 2 65 - 111 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 375 - 399 24 774 0 - 1 1 45 - 80 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
19 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 422 - 529 107 951 2 - 2 4 89 - 107 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
19 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 463 - 447 16 910 2 - 3 5 85 - 102 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
19 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 423 - 411 12 834 0 - 2 2 38 - 83 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
19 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 423 - 493 70 916 1 - 3 4 77 - 143 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
19 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 369 - 671 302 1040 1 - 4 5 69 - 89 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
19 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
19 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 727 - 341 386 1068 6 - 0 6 106 - 53 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 399 - 434 35 833 1 - 1 2 86 - 69 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 603 - 386 217 989 3 - 2 5 106 - 83 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 405 - 575 170 980 2 - 4 6 77 - 92 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
20 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 455 - 299 156 754 1 - 1 2 104 - 99 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
20 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 516 - 421 95 937 3 - 2 5 97 - 79 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 523 - 391 132 914 2 - 1 3 116 - 68 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 415 - 361 54 776 2 - 0 2 116 - 48 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 346 - 501 155 847 0 - 3 3 57 - 74 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
20 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 506 - 390 116 896 3 - 1 4 80 - 80 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
20 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 457 - 390 67 847 4 - 0 4 65 - 66 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
20 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 464 - 308 156 772 1 - 1 2 84 - 68 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
20 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
20 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 474 - 378 96 852 2 - 1 3 110 - 77 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
21 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 457 - 464 7 921 1 - 1 2 122 - 72 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
21 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 261 - 472 211 733 0 - 2 2 37 - 74 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
21 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 503 - 357 146 860 2 - 1 3 89 - 88 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
21 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 489 - 296 193 785 2 - 1 3 94 - 68 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
21 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 252 - 535 283 787 0 - 3 3 38 - 84 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 480 - 320 160 800 2 - 1 3 74 - 63 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
21 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
21 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 335 - 639 304 974 1 - 5 6 68 - 78 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
21 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 542 - 293 249 835 2 - 1 3 80 - 88 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
21 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 332 - 629 297 961 1 - 3 4 68 - 100 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 350 - 456 106 806 2 - 2 4 90 - 91 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 454 - 378 76 832 3 - 1 4 104 - 68 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
21 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 540 - 395 145 935 3 - 0 3 110 - 69 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
21 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 466 - 507 41 973 3 - 2 5 126 - 83 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
21 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
22 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 446 - 338 108 784 2 - 1 3 91 - 86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 366 - 565 199 931 1 - 4 5 75 - 83 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
22 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 382 - 561 179 943 1 - 5 6 72 - 82 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
22 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 488 - 407 81 895 1 - 2 3 135 - 79 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
22 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 396 - 501 105 897 2 - 2 4 90 - 97 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
22 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 415 - 584 169 999 2 - 3 5 92 - 91 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 524 - 377 147 901 3 - 1 4 98 - 114 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
22 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 325 - 582 257 907 1 - 2 3 64 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
22 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 504 - 292 212 796 3 - 0 3 80 - 54 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
22 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
22 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 498 - 359 139 857 1 - 2 3 78 - 104 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 532 - 402 130 934 3 - 1 4 84 - 130 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
22 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 618 - 325 293 943 3 - 1 4 124 - 72 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
23 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
23 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 510 - 408 102 918 4 - 1 5 86 - 84 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
23 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 486 - 342 144 828 2 - 1 3 86 - 68 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
23 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 375 - 419 44 794 1 - 1 2 72 - 68 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
23 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 630 - 387 243 1017 5 - 1 6 100 - 71 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
23 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
23 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 439 - 437 2 876 2 - 3 5 82 - 77 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
23 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 438 - 389 49 827 2 - 1 3 113 - 86 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
23 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
23 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 454 - 416 38 870 1 - 2 3 109 - 66 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
23 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 514 - 401 113 915 2 - 1 3 78 - 80 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
23 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 486 - 487 1 973 2 - 3 5 116 - 87 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
23 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 564 - 279 285 843 3 - 0 3 121 - 52 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
23 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 600 - 409 191 1009 4 - 1 5 102 - 85 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
23 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 447 - 378 69 825 1 - 2 3 93 - 78 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
23 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 602 - 440 162 1042 3 - 3 6 97 - 89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
24 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 463 - 479 16 942 3 - 2 5 97 - 113 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
24 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 421 - 445 24 866 2 - 3 5 74 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
24 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 597 - 514 83 1111 5 - 2 7 90 - 107 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
24 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 567 - 461 106 1028 2 - 3 5 94 - 89 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 477 - 374 103 851 3 - 0 3 69 - 51 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
24 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
24 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 223 - 670 447 893 0 - 4 4 44 - 72 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
24 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 555 - 380 175 935 4 - 0 4 94 - 70 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
24 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 354 - 490 136 844 1 - 2 3 92 - 89 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
24 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 450 - 327 123 777 3 - 1 4 70 - 79 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
24 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 507 - 407 100 914 3 - 1 4 88 - 80 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
24 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 393 - 421 28 814 1 - 2 3 113 - 99 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
24 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
25 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 421 - 506 85 927 3 - 2 5 80 - 89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
25 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
25 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 503 - 405 98 908 2 - 1 3 74 - 61 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
25 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 433 - 419 14 852 2 - 1 3 108 - 80 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
25 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 351 - 545 194 896 1 - 2 3 93 - 110 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 392 - 457 65 849 2 - 2 4 76 - 77 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
25 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 428 - 352 76 780 1 - 1 2 73 - 70 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
25 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 440 - 518 78 958 3 - 2 5 85 - 80 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
25 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 438 - 309 129 747 1 - 0 1 74 - 51 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
25 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
25 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 375 - 484 109 859 2 - 1 3 68 - 109 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
25 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 556 - 287 269 843 3 - 1 4 167 - 64 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
25 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 385 - 475 90 860 0 - 1 1 69 - 94 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
25 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 451 - 452 1 903 3 - 1 4 78 - 95 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
25 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 575 - 352 223 927 2 - 2 4 91 - 81 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 490 - 414 76 904 2 - 2 4 84 - 82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
26 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 401 - 485 84 886 2 - 1 3 109 - 84 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
26 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
26 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 639 - 344 295 983 4 - 3 7 82 - 90 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
26 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 387 - 436 49 823 1 - 4 5 63 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 450 - 433 17 883 1 - 3 4 76 - 82 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
26 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 367 - 508 141 875 1 - 3 4 75 - 74 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
26 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 509 - 426 83 935 3 - 1 4 98 - 78 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
26 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
26 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 522 - 439 83 961 5 - 0 5 86 - 62 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
26 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 482 - 373 109 855 2 - 0 2 74 - 44 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
26 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
26 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 255 - 587 332 842 0 - 3 3 44 - 90 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
26 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 670 - 308 362 978 4 - 1 5 89 - 59 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
26 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 435 - 400 35 835 1 - 1 2 80 - 72 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
27 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 410 - 294 116 704 2 - 0 2 88 - 45 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
27 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
27 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 451 - 420 31 871 2 - 1 3 68 - 80 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
27 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 392 - 437 45 829 1 - 2 3 78 - 77 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 375 - 499 124 874 2 - 4 6 98 - 101 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
27 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 263 - 644 381 907 0 - 4 4 31 - 130 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
27 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 576 - 315 261 891 3 - 0 3 105 - 48 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
27 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 407 - 564 157 971 1 - 3 4 65 - 122 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
27 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 455 - 329 126 784 2 - 1 3 78 - 88 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
27 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
27 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 518 - 290 228 808 1 - 1 2 83 - 63 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 348 - 607 259 955 1 - 5 6 66 - 94 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
27 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
27 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 463 - 521 58 984 2 - 4 6 80 - 109 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
27 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 489 - 432 57 921 3 - 2 5 98 - 88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 519 - 357 162 876 2 - 2 4 87 - 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
28 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 458 - 312 146 770 1 - 1 2 71 - 71 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 450 - 385 65 835 2 - 3 5 78 - 94 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
28 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
28 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 486 - 409 77 895 1 - 2 3 83 - 74 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
28 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
28 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 526 - 215 311 741 2 - 0 2 78 - 60 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
28 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 416 - 475 59 891 2 - 1 3 73 - 87 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
28 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
28 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 540 - 410 130 950 4 - 1 5 90 - 72 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
28 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 481 - 383 98 864 2 - 0 2 114 - 60 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 404 - 482 78 886 2 - 3 5 107 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 424 - 439 15 863 2 - 2 4 95 - 85 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
28 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
28 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 472 - 553 81 1025 2 - 4 6 78 - 80 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
28 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 447 - 344 103 791 1 - 0 1 84 - 36 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
29 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 577 - 443 134 1020 4 - 3 7 122 - 78 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
29 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
29 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 580 - 387 193 967 2 - 1 3 150 - 89 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
29 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 460 - 499 39 959 3 - 2 5 96 - 110 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
29 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 282 - 605 323 887 0 - 3 3 54 - 76 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
29 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 386 - 496 110 882 1 - 3 4 68 - 91 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 401 - 543 142 944 1 - 3 4 71 - 101 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
29 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
29 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
29 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 544 118 970 2 - 2 4 78 - 79 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
29 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 499 - 380 119 879 2 - 2 4 87 - 74 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
29 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
29 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 496 - 361 135 857 4 - 0 4 111 - 52 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 394 - 538 144 932 1 - 3 4 77 - 123 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
29 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 451 - 474 23 925 3 - 1 4 110 - 113 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 398 - 474 76 872 1 - 3 4 83 - 73 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
30 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 441 - 534 93 975 1 - 4 5 76 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
30 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 425 - 350 75 775 1 - 2 3 71 - 95 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 392 - 516 124 908 1 - 2 3 82 - 98 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
30 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 198 - 480 282 678 0 - 1 1 34 - 76 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
30 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 414 - 475 61 889 2 - 3 5 96 - 76 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
30 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 377 - 401 24 778 1 - 2 3 68 - 70 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
30 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 619 - 372 247 991 4 - 0 4 80 - 48 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 384 - 526 142 910 2 - 1 3 76 - 78 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
30 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 458 - 379 79 837 1 - 1 2 74 - 68 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 460 - 403 57 863 3 - 0 3 80 - 78 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
30 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
30 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 406 - 569 163 975 1 - 4 5 68 - 89 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
30 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 508 - 363 145 871 3 - 1 4 83 - 88 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
31 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 465 - 479 14 944 1 - 3 4 81 - 89 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
31 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
31 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 403 - 364 39 767 1 - 0 1 68 - 48 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
31 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 541 - 471 70 1012 3 - 3 6 110 - 80 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
31 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 425 - 336 89 761 1 - 1 2 77 - 89 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 338 - 490 152 828 0 - 2 2 47 - 122 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
31 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 328 - 546 218 874 0 - 3 3 63 - 78 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
31 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
31 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 492 - 501 9 993 4 - 1 5 81 - 79 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
31 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
31 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 532 - 339 193 871 2 - 0 2 82 - 78 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 315 - 526 211 841 1 - 3 4 111 - 96 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
31 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 375 - 508 133 883 1 - 3 4 67 - 81 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 454 - 417 37 871 1 - 1 2 91 - 80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
32 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 406 - 444 38 850 0 - 2 2 68 - 85 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
32 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 537 - 347 190 884 2 - 1 3 86 - 76 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
32 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 436 - 483 47 919 2 - 2 4 79 - 80 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
32 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
32 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
32 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
32 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 358 - 440 82 798 1 - 2 3 75 - 77 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
32 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 660 - 271 389 931 4 - 0 4 88 - 54 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
32 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 390 - 474 84 864 1 - 1 2 90 - 64 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
32 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 377 - 485 108 862 1 - 1 2 138 - 82 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
32 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 472 - 392 80 864 2 - 2 4 95 - 104 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
32 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
32 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 461 - 485 24 946 3 - 4 7 74 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
32 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 422 - 370 52 792 2 - 0 2 83 - 60 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
32 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 428 - 376 52 804 2 - 0 2 81 - 67 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
33 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 454 - 466 12 920 1 - 2 3 77 - 90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
33 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
33 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 658 - 454 204 1112 4 - 3 7 149 - 82 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
33 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 499 - 314 185 813 2 - 1 3 95 - 74 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
33 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
33 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 466 - 314 152 780 1 - 1 2 94 - 61 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
33 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 407 - 381 26 788 1 - 1 2 77 - 74 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
33 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 444 - 400 44 844 2 - 1 3 74 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
33 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 425 - 409 16 834 2 - 1 3 80 - 70 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
33 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 501 - 473 28 974 1 - 3 4 118 - 94 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
33 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
33 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 491 42 940 2 - 2 4 90 - 96 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 409 - 534 125 943 1 - 3 4 78 - 80 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
33 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
33 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 349 120 818 3 - 1 4 85 - 61 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
33 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 591 - 381 210 972 4 - 1 5 100 - 72 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 493 - 359 134 852 2 - 1 3 81 - 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
34 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 347 - 583 236 930 1 - 3 4 83 - 108 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
34 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 412 - 506 94 918 1 - 3 4 85 - 103 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
34 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 531 - 327 204 858 2 - 1 3 135 - 94 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
34 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
34 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 528 - 256 272 784 2 - 0 2 90 - 38 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
34 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 342 - 599 257 941 2 - 4 6 92 - 90 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 447 - 525 78 972 3 - 2 5 72 - 86 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
34 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 513 - 410 103 923 3 - 1 4 104 - 74 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
34 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 419 - 411 8 830 3 - 0 3 86 - 63 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
34 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
34 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 352 - 457 105 809 1 - 2 3 104 - 89 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
34 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
34 ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 393 - 440 47 833 2 - 2 4 69 - 75 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
34 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 384 - 465 81 849 1 - 3 4 99 - 78 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 551 - 448 103 999 4 - 1 5 82 - 76 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
35 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 498 - 372 126 870 2 - 0 2 114 - 89 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
35 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 653 - 256 397 909 3 - 0 3 83 - 37 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ
35 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 461 - 403 58 864 1 - 3 4 72 - 76 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
35 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 601 - 450 151 1051 5 - 1 6 84 - 84 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
35 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 585 - 434 151 1019 2 - 2 4 121 - 71 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
35 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 413 - 464 51 877 2 - 2 4 83 - 81 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
35 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 378 - 489 111 867 2 - 2 4 91 - 76 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ
35 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 560 - 413 147 973 3 - 3 6 98 - 82 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
35 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
35 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 472 - 381 91 853 0 - 2 2 76 - 84 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ