1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 529 - 461 68 990 3 - 2 5 93 - 123 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
1 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 510 - 337 173 847 2 - 1 3 83 - 74 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 489 - 296 193 785 3 - 0 3 83 - 38 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 629 - 545 84 1174 5 - 2 7 130 - 97 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 576 - 425 151 1001 4 - 1 5 94 - 94 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 398 - 417 19 815 1 - 1 2 95 - 72 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 430 - 494 64 924 1 - 3 4 80 - 102 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 404 - 410 6 814 2 - 0 2 83 - 50 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 467 - 411 56 878 2 - 2 4 77 - 78 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 413 - 391 22 804 2 - 0 2 85 - 78 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 383 - 300 83 683 1 - 0 1 94 - 50 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 531 - 528 3 1059 3 - 3 6 89 - 94 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 336 - 583 247 919 2 - 4 6 67 - 102 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 400 - 517 117 917 2 - 2 4 77 - 106 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 432 - 454 22 886 1 - 1 2 79 - 86 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 299 - 547 248 846 1 - 2 3 72 - 73 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 372 - 494 122 866 2 - 2 4 74 - 82 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 446 - 439 7 885 0 - 2 2 72 - 78 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 563 - 450 113 1013 3 - 3 6 111 - 88 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 484 - 369 115 853 1 - 1 2 86 - 71 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 369 - 609 240 978 1 - 5 6 76 - 104 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 477 - 527 50 1004 0 - 3 3 76 - 102 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 601 - 411 190 1012 3 - 2 5 76 - 101 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 435 - 435 0 870 2 - 1 3 75 - 88 Ισοπαλία Ισοπαλία
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 471 - 461 10 932 2 - 2 4 94 - 84 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 317 - 575 258 892 1 - 4 5 74 - 88 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 437 - 371 66 808 1 - 0 1 81 - 44 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 412 - 391 21 803 0 - 1 1 47 - 72 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 464 - 381 83 845 3 - 1 4 113 - 95 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 585 - 382 203 967 4 - 2 6 101 - 69 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 292 - 527 235 819 1 - 2 3 77 - 77 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 432 - 329 103 761 1 - 1 2 71 - 75 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 445 - 446 1 891 3 - 1 4 87 - 70 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 470 - 430 40 900 1 - 3 4 80 - 88 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 420 - 647 227 1067 3 - 3 6 127 - 92 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 431 - 451 20 882 2 - 1 3 72 - 95 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 394 - 457 63 851 0 - 3 3 64 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 539 - 369 170 908 2 - 1 3 123 - 86 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 572 - 429 143 1001 4 - 3 7 128 - 80 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 327 - 427 100 754 0 - 1 1 54 - 68 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 431 - 433 2 864 2 - 1 3 70 - 61 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 510 - 432 78 942 3 - 1 4 97 - 86 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 536 - 515 21 1051 3 - 2 5 81 - 102 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
3 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 471 - 462 9 933 2 - 3 5 89 - 89 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 582 - 328 254 910 2 - 2 4 118 - 81 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 480 - 447 33 927 1 - 2 3 113 - 76 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 396 - 407 11 803 1 - 1 2 89 - 64 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 543 - 308 235 851 2 - 1 3 94 - 70 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 443 - 304 139 747 1 - 0 1 74 - 63 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 443 - 718 275 1161 1 - 7 8 73 - 104 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 561 - 532 29 1093 3 - 3 6 119 - 101 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 483 - 496 13 979 1 - 4 5 82 - 87 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 586 - 371 215 957 3 - 1 4 100 - 88 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 545 - 351 194 896 1 - 1 2 73 - 80 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 384 - 474 90 858 1 - 1 2 94 - 86 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 694 - 352 342 1046 6 - 0 6 140 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 417 - 431 14 848 2 - 2 4 74 - 72 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 316 - 523 207 839 0 - 1 1 40 - 73 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 498 - 434 64 932 2 - 1 3 70 - 90 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 453 - 305 148 758 2 - 0 2 81 - 43 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 543 - 365 178 908 4 - 1 5 149 - 80 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 352 - 533 181 885 1 - 4 5 115 - 119 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 310 - 625 315 935 1 - 4 5 66 - 88 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 597 - 382 215 979 3 - 2 5 122 - 73 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 452 - 415 37 867 2 - 2 4 79 - 80 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 443 - 466 23 909 3 - 1 4 107 - 85 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 418 - 516 98 934 2 - 3 5 85 - 88 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 390 - 474 84 864 1 - 3 4 93 - 113 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 544 - 447 97 991 4 - 1 5 94 - 68 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 444 - 356 88 800 2 - 0 2 88 - 55 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 339 - 574 235 913 1 - 3 4 62 - 74 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 357 - 476 119 833 1 - 2 3 68 - 70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 511 - 504 7 1015 4 - 3 7 86 - 83 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
5 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 517 - 409 108 926 3 - 1 4 82 - 83 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 436 - 496 60 932 1 - 2 3 80 - 121 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 534 - 406 128 940 3 - 2 5 126 - 89 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 397 - 466 69 863 1 - 3 4 110 - 87 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 433 - 336 97 769 0 - 1 1 60 - 77 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
5 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 372 - 501 129 873 1 - 2 3 69 - 86 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 392 - 259 133 651 1 - 0 1 72 - 40 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 455 - 423 32 878 1 - 3 4 99 - 98 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 387 - 462 75 849 1 - 2 3 110 - 71 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 286 - 586 300 872 0 - 4 4 39 - 133 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 445 - 557 112 1002 1 - 3 4 92 - 91 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 534 - 425 109 959 3 - 1 4 104 - 111 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 471 - 482 11 953 3 - 2 5 100 - 93 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 615 - 438 177 1053 4 - 1 5 104 - 113 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 374 - 632 258 1006 1 - 6 7 98 - 122 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 414 - 369 45 783 0 - 0 0 62 - 72 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 450 - 426 24 876 2 - 1 3 89 - 72 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 488 - 353 135 841 2 - 1 3 130 - 62 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 325 - 478 153 803 0 - 2 2 50 - 104 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 496 - 401 95 897 2 - 2 4 84 - 89 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 424 - 426 2 850 2 - 1 3 75 - 96 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 505 - 547 42 1052 4 - 3 7 76 - 126 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 304 - 413 109 717 0 - 2 2 69 - 86 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 455 - 393 62 848 2 - 1 3 79 - 70 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 474 - 511 37 985 2 - 3 5 90 - 70 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 452 - 514 62 966 2 - 4 6 89 - 95 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 528 - 462 66 990 4 - 3 7 89 - 86 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 495 - 360 135 855 2 - 0 2 89 - 75 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 432 - 427 5 859 1 - 1 2 70 - 75 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 484 - 517 33 1001 3 - 2 5 104 - 90 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 342 - 445 103 787 2 - 2 4 79 - 118 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 366 - 450 84 816 1 - 1 2 64 - 143 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 513 - 518 5 1031 2 - 3 5 102 - 110 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 405 - 514 109 919 0 - 4 4 93 - 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 470 - 439 31 909 1 - 2 3 106 - 86 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 414 - 524 110 938 2 - 2 4 78 - 74 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 529 - 484 45 1013 4 - 3 7 102 - 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 465 - 535 70 1000 2 - 4 6 74 - 92 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 390 - 446 56 836 2 - 2 4 82 - 73 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
7 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 300 - 468 168 768 1 - 1 2 70 - 98 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 504 - 454 50 958 3 - 3 6 92 - 124 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 370 - 463 93 833 1 - 0 1 62 - 99 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 399 - 348 51 747 1 - 1 2 68 - 70 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 330 - 454 124 784 0 - 4 4 41 - 68 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 525 - 443 82 968 4 - 2 6 94 - 88 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 451 - 700 249 1151 1 - 6 7 83 - 104 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 496 - 391 105 887 3 - 2 5 71 - 89 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 387 - 360 27 747 0 - 1 1 55 - 80 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 734 - 236 498 970 4 - 0 4 122 - 42 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 470 - 528 58 998 2 - 2 4 116 - 83 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 421 - 357 64 778 1 - 1 2 64 - 80 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 370 - 572 202 942 2 - 3 5 84 - 83 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 547 - 465 82 1012 3 - 2 5 249 - 85 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 535 - 318 217 853 2 - 0 2 85 - 40 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 711 - 287 424 998 6 - 0 6 113 - 62 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 375 - 565 190 940 1 - 2 3 83 - 95 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 451 - 469 18 920 4 - 1 5 90 - 78 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 323 - 492 169 815 1 - 1 2 86 - 86 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 492 - 619 127 1111 1 - 5 6 73 - 93 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 400 - 426 26 826 1 - 2 3 98 - 66 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 335 - 487 152 822 2 - 2 4 81 - 74 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 498 - 558 60 1056 2 - 3 5 149 - 78 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 393 - 431 38 824 1 - 2 3 83 - 72 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 407 - 472 65 879 0 - 2 2 60 - 78 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 402 - 423 21 825 1 - 2 3 86 - 71 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 333 - 453 120 786 0 - 1 1 45 - 86 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 348 - 532 184 880 1 - 2 3 89 - 101 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 455 - 381 74 836 2 - 1 3 82 - 72 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 491 - 374 117 865 2 - 2 4 78 - 79 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 415 - 502 87 917 1 - 2 3 93 - 95 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
8 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 527 - 561 34 1088 3 - 2 5 80 - 107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 540 - 429 111 969 1 - 1 2 88 - 86 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 525 - 348 177 873 4 - 0 4 88 - 51 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 526 - 380 146 906 2 - 2 4 68 - 68 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 478 - 453 25 931 3 - 2 5 74 - 117 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
9 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 407 - 347 60 754 2 - 1 3 89 - 90 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 385 - 474 89 859 2 - 3 5 83 - 75 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 326 - 485 159 811 0 - 1 1 44 - 65 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 336 - 454 118 790 1 - 1 2 73 - 80 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 443 - 424 19 867 1 - 2 3 110 - 76 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 414 - 379 35 793 1 - 2 3 69 - 69 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 481 - 449 32 930 3 - 3 6 77 - 104 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 546 - 418 128 964 3 - 2 5 76 - 95 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 385 - 529 144 914 1 - 3 4 64 - 89 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 631 - 346 285 977 4 - 1 5 89 - 76 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 396 - 469 73 865 2 - 1 3 78 - 71 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 595 - 226 369 821 3 - 0 3 85 - 41 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 440 - 441 1 881 1 - 3 4 88 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 603 - 478 125 1081 4 - 2 6 113 - 86 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
9 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 492 - 491 1 983 3 - 3 6 78 - 118 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 550 - 409 141 959 3 - 1 4 98 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 538 - 377 161 915 4 - 0 4 83 - 72 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 607 - 308 299 915 4 - 1 5 91 - 81 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 314 - 497 183 811 0 - 2 2 40 - 83 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 435 - 514 79 949 2 - 2 4 92 - 84 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 547 - 401 146 948 4 - 1 5 92 - 74 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 588 - 340 248 928 3 - 1 4 79 - 86 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 436 - 581 145 1017 1 - 4 5 100 - 82 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 338 - 566 228 904 1 - 4 5 71 - 80 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 325 - 460 135 785 0 - 2 2 45 - 91 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
10 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 547 - 309 238 856 2 - 0 2 82 - 48 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 460 - 429 31 889 1 - 1 2 84 - 102 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 460 - 388 72 848 2 - 2 4 72 - 112 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 396 - 556 160 952 0 - 4 4 65 - 126 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 351 - 475 124 826 0 - 3 3 46 - 94 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 446 - 413 33 859 2 - 2 4 74 - 88 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
10 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 599 - 320 279 919 3 - 1 4 124 - 74 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 546 - 456 90 1002 2 - 3 5 92 - 73 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 450 - 479 29 929 1 - 2 3 73 - 82 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 400 - 503 103 903 2 - 2 4 89 - 98 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 684 - 247 437 931 4 - 0 4 98 - 46 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
11 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 423 - 502 79 925 1 - 2 3 64 - 110 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 374 - 332 42 706 0 - 1 1 48 - 88 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 488 - 454 34 942 3 - 1 4 72 - 72 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 372 - 372 0 744 0 - 1 1 71 - 85 Ισοπαλία Ισοπαλία
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 583 - 367 216 950 5 - 2 7 84 - 80 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 401 - 385 16 786 1 - 1 2 80 - 87 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 598 - 396 202 994 4 - 1 5 100 - 78 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 438 - 496 58 934 2 - 1 3 104 - 83 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 464 - 393 71 857 2 - 1 3 77 - 65 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 662 - 511 151 1173 5 - 3 8 110 - 90 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 484 - 421 63 905 2 - 2 4 83 - 122 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 480 - 492 12 972 1 - 4 5 102 - 83 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 465 - 311 154 776 2 - 0 2 98 - 62 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 410 - 530 120 940 2 - 2 4 82 - 96 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 569 - 443 126 1012 5 - 3 8 116 - 76 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 454 - 470 16 924 3 - 1 4 78 - 79 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
12 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 478 - 412 66 890 2 - 2 4 70 - 100 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
12 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 393 - 547 154 940 0 - 3 3 65 - 90 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 571 - 424 147 995 3 - 1 4 123 - 99 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 506 - 452 54 958 2 - 2 4 93 - 89 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 363 - 508 145 871 1 - 3 4 67 - 83 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 474 - 442 32 916 2 - 2 4 125 - 79 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 511 - 434 77 945 3 - 2 5 83 - 81 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
12 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 523 - 485 38 1008 3 - 3 6 96 - 80 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
12 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 416 - 507 91 923 1 - 4 5 79 - 101 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
12 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 381 5 757 1 - 1 2 61 - 68 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 367 - 411 44 778 1 - 2 3 63 - 68 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 429 - 314 115 743 0 - 1 1 56 - 78 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 470 - 364 106 834 2 - 0 2 94 - 78 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 486 - 300 186 786 1 - 2 3 79 - 73 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 588 - 296 292 884 4 - 0 4 77 - 52 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 619 - 329 290 948 5 - 0 5 99 - 73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
13 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 380 - 537 157 917 3 - 3 6 78 - 89 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
13 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 344 - 446 102 790 2 - 2 4 66 - 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 487 - 544 57 1031 2 - 4 6 67 - 86 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
13 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 273 - 480 207 753 0 - 2 2 46 - 68 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 459 - 417 42 876 2 - 2 4 81 - 128 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
13 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 487 - 495 8 982 2 - 3 5 111 - 89 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 450 - 436 14 886 2 - 2 4 82 - 85 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 544 - 342 202 886 3 - 1 4 94 - 99 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 431 - 416 15 847 2 - 1 3 82 - 107 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
13 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 501 - 616 115 1117 3 - 5 8 102 - 131 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
13 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 468 - 524 56 992 2 - 2 4 81 - 89 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 467 - 293 174 760 1 - 0 1 100 - 51 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 639 - 438 201 1077 5 - 3 8 104 - 72 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
13 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 406 - 373 33 779 1 - 0 1 82 - 38 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
13 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 443 - 420 23 863 1 - 3 4 82 - 78 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 327 - 468 141 795 0 - 2 2 77 - 88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
13 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
13 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 630 - 266 364 896 5 - 1 6 99 - 83 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 372 - 635 263 1007 2 - 4 6 81 - 94 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 490 - 492 2 982 2 - 4 6 130 - 116 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 254 - 455 201 709 1 - 1 2 80 - 66 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 380 - 602 222 982 1 - 5 6 72 - 110 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 426 - 350 76 776 1 - 0 1 87 - 62 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 439 - 435 4 874 2 - 0 2 77 - 67 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 463 - 475 12 938 2 - 1 3 97 - 72 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 347 - 628 281 975 1 - 4 5 66 - 117 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 461 - 416 45 877 1 - 2 3 82 - 68 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 498 - 469 29 967 2 - 3 5 86 - 71 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
14 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 494 - 433 61 927 3 - 0 3 86 - 48 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
14 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 458 - 495 37 953 1 - 4 5 95 - 88 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
14 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 447 - 410 37 857 2 - 3 5 77 - 86 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
14 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 635 186 1084 2 - 3 5 93 - 158 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 294 - 464 170 758 0 - 2 2 45 - 84 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 419 - 427 8 846 0 - 3 3 65 - 99 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
14 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 472 - 524 52 996 2 - 2 4 88 - 91 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
14 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 351 245 947 4 - 2 6 76 - 77 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 573 - 365 208 938 3 - 2 5 123 - 69 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 384 - 513 129 897 1 - 2 3 68 - 102 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 524 - 545 21 1069 3 - 4 7 102 - 104 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
15 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 479 - 417 62 896 2 - 1 3 90 - 81 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
15 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 379 - 508 129 887 0 - 3 3 62 - 74 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
15 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 437 - 505 68 942 0 - 4 4 57 - 89 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 372 - 532 160 904 2 - 3 5 78 - 126 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 446 - 415 31 861 3 - 1 4 86 - 95 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 506 - 386 120 892 3 - 1 4 74 - 123 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
15 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 456 - 384 72 840 1 - 0 1 72 - 62 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
15 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 503 - 317 186 820 1 - 1 2 81 - 146 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 518 - 502 16 1020 3 - 3 6 89 - 94 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
15 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 419 - 438 19 857 2 - 1 3 75 - 68 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
15 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 489 - 460 29 949 3 - 3 6 82 - 86 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 471 - 499 28 970 0 - 2 2 52 - 82 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 366 - 494 128 860 0 - 3 3 42 - 83 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 446 - 381 65 827 0 - 2 2 68 - 98 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
15 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 492 - 432 60 924 2 - 2 4 104 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
15 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 582 - 291 291 873 4 - 0 4 80 - 48 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 527 - 293 234 820 2 - 0 2 87 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 457 - 492 35 949 2 - 2 4 90 - 114 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 253 - 432 179 685 0 - 1 1 40 - 82 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 500 - 365 135 865 2 - 1 3 86 - 101 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 550 - 560 10 1110 3 - 3 6 82 - 119 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 389 - 365 24 754 0 - 0 0 41 - 55 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 503 - 511 8 1014 1 - 3 4 135 - 86 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
16 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 346 - 368 22 714 1 - 0 1 89 - 60 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
16 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 440 - 455 15 895 2 - 1 3 80 - 64 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
16 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 474 - 371 103 845 3 - 0 3 72 - 58 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
16 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 382 - 554 172 936 1 - 4 5 62 - 109 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 470 - 487 17 957 1 - 3 4 97 - 81 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 404 22 830 2 - 2 4 104 - 72 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 321 114 756 0 - 1 1 80 - 64 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 428 - 488 60 916 3 - 1 4 88 - 86 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 391 - 375 16 766 0 - 2 2 78 - 104 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
16 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 549 - 409 140 958 3 - 2 5 125 - 78 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 606 - 401 205 1007 4 - 1 5 78 - 116 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
17 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 403 - 534 131 937 1 - 3 4 86 - 81 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
17 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 381 - 529 148 910 1 - 3 4 83 - 118 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
17 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 359 - 404 45 763 0 - 1 1 80 - 75 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
17 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 368 - 593 225 961 2 - 3 5 68 - 94 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 594 - 378 216 972 4 - 2 6 100 - 77 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
17 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 381 - 413 32 794 1 - 1 2 76 - 78 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
17 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 503 - 378 125 881 3 - 2 5 107 - 90 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 469 - 460 9 929 1 - 3 4 157 - 95 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 468 - 425 43 893 2 - 2 4 74 - 71 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
17 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 511 - 431 80 942 3 - 2 5 106 - 95 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
17 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 386 - 440 54 826 1 - 1 2 83 - 61 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 456 - 438 18 894 1 - 1 2 80 - 106 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 306 - 504 198 810 0 - 3 3 48 - 86 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
17 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 551 - 331 220 882 2 - 1 3 90 - 65 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
17 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 476 - 396 80 872 3 - 2 5 78 - 92 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 460 - 421 39 881 2 - 1 3 72 - 116 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 475 - 254 221 729 2 - 0 2 77 - 36 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 515 - 357 158 872 2 - 1 3 108 - 66 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
18 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 345 - 526 181 871 2 - 1 3 74 - 94 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 368 - 574 206 942 1 - 3 4 78 - 94 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 440 - 411 29 851 2 - 1 3 78 - 69 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 421 - 376 45 797 1 - 2 3 96 - 82 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
18 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 480 - 452 28 932 1 - 2 3 126 - 84 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 399 - 403 4 802 2 - 1 3 108 - 84 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
18 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 467 - 438 29 905 1 - 3 4 76 - 83 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 580 - 579 1 1159 4 - 3 7 98 - 80 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 458 - 457 1 915 1 - 2 3 72 - 94 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
18 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 433 - 433 0 866 2 - 3 5 71 - 83 Ισοπαλία Ισοπαλία
18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 442 - 319 123 761 2 - 1 3 73 - 80 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 373 - 466 93 839 0 - 3 3 69 - 93 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
18 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 287 - 626 339 913 1 - 3 4 70 - 103 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
18 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 336 - 514 178 850 0 - 3 3 58 - 79 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
19 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 358 - 487 129 845 1 - 3 4 61 - 95 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
19 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 492 - 393 99 885 2 - 2 4 85 - 75 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
19 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 367 - 417 50 784 1 - 2 3 63 - 70 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
19 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 405 - 393 12 798 1 - 2 3 68 - 74 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 340 - 430 90 770 1 - 2 3 84 - 78 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 554 - 441 113 995 2 - 2 4 76 - 95 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
19 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 544 - 515 29 1059 4 - 2 6 98 - 90 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
19 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 588 - 477 111 1065 4 - 3 7 108 - 100 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
19 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 619 - 308 311 927 4 - 0 4 91 - 46 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 431 - 422 9 853 0 - 1 1 48 - 73 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
19 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 406 - 452 46 858 2 - 2 4 67 - 87 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 420 - 507 87 927 2 - 1 3 79 - 100 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 436 - 370 66 806 1 - 0 1 72 - 48 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
19 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
19 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 573 - 367 206 940 2 - 2 4 112 - 68 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
19 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 578 - 371 207 949 4 - 1 5 86 - 67 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
19 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 448 - 447 1 895 2 - 2 4 74 - 80 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
19 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 543 - 391 152 934 2 - 1 3 90 - 119 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
20 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 447 - 423 24 870 1 - 3 4 76 - 88 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 603 - 317 286 920 3 - 1 4 102 - 61 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 518 - 464 54 982 3 - 2 5 104 - 83 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
20 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 360 - 616 256 976 2 - 5 7 77 - 101 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 400 - 469 69 869 1 - 2 3 94 - 74 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
20 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
20 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 520 - 327 193 847 3 - 1 4 84 - 68 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
20 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 349 - 420 71 769 1 - 1 2 72 - 128 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
20 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 383 - 435 52 818 1 - 1 2 92 - 71 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
20 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 365 - 503 138 868 3 - 2 5 82 - 90 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 690 - 326 364 1016 4 - 1 5 100 - 69 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
20 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 497 - 471 26 968 2 - 2 4 77 - 80 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
20 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 588 - 488 100 1076 3 - 3 6 122 - 107 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 409 - 463 54 872 2 - 1 3 75 - 88 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 424 - 459 35 883 2 - 1 3 85 - 72 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
20 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 483 - 447 36 930 2 - 1 3 78 - 96 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
20 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 428 - 465 37 893 1 - 2 3 101 - 86 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 458 - 478 20 936 1 - 2 3 82 - 95 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
21 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 437 - 454 17 891 3 - 2 5 90 - 80 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
21 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 512 - 430 82 942 2 - 2 4 89 - 69 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 468 - 341 127 809 0 - 0 0 56 - 50 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
21 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 351 - 354 3 705 0 - 1 1 42 - 88 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 565 - 358 207 923 4 - 2 6 90 - 118 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 324 - 502 178 826 1 - 3 4 98 - 73 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
21 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 384 - 451 67 835 1 - 2 3 132 - 84 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
21 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 271 - 475 204 746 0 - 2 2 49 - 90 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
21 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 636 - 489 147 1125 4 - 3 7 110 - 89 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
21 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 382 - 315 67 697 1 - 0 1 68 - 36 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 463 - 318 145 781 2 - 1 3 72 - 72 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
21 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 397 - 532 135 929 1 - 3 4 76 - 101 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
21 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
21 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 485 - 414 71 899 2 - 2 4 78 - 126 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
21 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 468 - 331 137 799 2 - 0 2 85 - 48 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
21 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 591 - 340 251 931 5 - 1 6 84 - 67 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
21 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 525 - 420 105 945 3 - 2 5 107 - 87 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
22 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 535 - 287 248 822 3 - 1 4 84 - 72 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
22 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 478 - 562 84 1040 3 - 4 7 90 - 94 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
22 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 526 - 371 155 897 3 - 1 4 80 - 80 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 377 - 625 248 1002 2 - 4 6 76 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
22 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 530 - 367 163 897 3 - 0 3 92 - 66 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
22 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 466 - 213 253 679 4 - 1 5 83 - 74 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
22 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 410 - 309 101 719 0 - 1 1 56 - 61 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 371 - 514 143 885 1 - 2 3 75 - 97 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 500 - 463 37 963 2 - 3 5 72 - 95 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 379 - 510 131 889 1 - 3 4 70 - 90 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
22 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 480 - 374 106 854 3 - 2 5 89 - 78 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
22 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 452 - 396 56 848 1 - 2 3 128 - 72 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 469 - 410 59 879 2 - 2 4 82 - 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
22 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 472 - 486 14 958 3 - 2 5 90 - 77 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
22 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 282 176 740 1 - 0 1 86 - 27 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 505 - 398 107 903 3 - 1 4 82 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 482 - 466 16 948 2 - 1 3 113 - 102 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
23 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 393 - 516 123 909 2 - 3 5 86 - 116 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
23 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 498 - 357 141 855 2 - 1 3 85 - 67 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
23 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 334 - 504 170 838 0 - 2 2 37 - 99 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
23 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 504 - 368 136 872 3 - 1 4 86 - 84 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
23 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 487 - 495 8 982 2 - 3 5 86 - 80 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
23 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 486 - 414 72 900 2 - 3 5 80 - 83 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
23 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 430 - 529 99 959 2 - 3 5 72 - 80 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
23 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 492 - 431 61 923 1 - 2 3 84 - 103 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
23 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 502 - 472 30 974 2 - 2 4 80 - 72 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
23 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 413 - 547 134 960 2 - 1 3 93 - 98 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
23 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 375 - 428 53 803 1 - 1 2 104 - 76 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
23 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
23 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 376 - 492 116 868 1 - 2 3 90 - 128 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
23 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 521 - 479 42 1000 2 - 3 5 84 - 77 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
23 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 587 - 423 164 1010 4 - 1 5 81 - 88 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
23 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
23 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 413 - 454 41 867 2 - 1 3 84 - 71 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 414 - 457 43 871 2 - 2 4 71 - 134 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
24 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 366 - 551 185 917 0 - 5 5 69 - 92 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
24 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 591 - 346 245 937 4 - 0 4 129 - 44 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
24 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 394 - 325 69 719 1 - 1 2 70 - 85 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
24 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 480 - 292 188 772 1 - 0 1 83 - 65 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 398 - 667 269 1065 3 - 4 7 96 - 103 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
24 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 451 - 488 37 939 1 - 3 4 102 - 92 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
24 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 396 - 484 88 880 1 - 2 3 98 - 82 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
24 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 566 - 495 71 1061 2 - 3 5 107 - 79 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 507 - 441 66 948 4 - 1 5 92 - 72 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
24 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 513 - 450 63 963 1 - 1 2 106 - 81 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
24 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 445 - 417 28 862 2 - 1 3 66 - 73 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 486 - 447 39 933 2 - 2 4 89 - 87 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
24 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 394 - 489 95 883 3 - 2 5 96 - 98 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
24 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 416 - 406 10 822 2 - 2 4 87 - 119 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
24 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 320 - 469 149 789 1 - 1 2 74 - 72 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
24 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 438 - 421 17 859 2 - 2 4 70 - 84 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
24 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 468 - 377 91 845 1 - 2 3 72 - 79 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
25 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 408 - 531 123 939 2 - 2 4 68 - 86 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
25 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 335 - 498 163 833 0 - 3 3 36 - 86 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
25 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 310 - 496 186 806 1 - 2 3 83 - 77 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 419 - 367 52 786 0 - 1 1 44 - 77 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
25 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 495 - 435 60 930 2 - 2 4 85 - 102 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
25 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 390 - 573 183 963 1 - 3 4 79 - 83 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
25 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 432 - 511 79 943 0 - 3 3 63 - 92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
25 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 382 - 525 143 907 2 - 3 5 80 - 101 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
25 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 389 - 425 36 814 1 - 3 4 116 - 68 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
25 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 412 - 378 34 790 1 - 2 3 66 - 81 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
25 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 368 - 595 227 963 1 - 3 4 66 - 85 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
25 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 480 - 399 81 879 2 - 2 4 85 - 89 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 455 - 328 127 783 2 - 0 2 78 - 44 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 526 - 541 15 1067 4 - 2 6 89 - 86 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
25 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 356 - 452 96 808 0 - 3 3 66 - 86 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 430 - 400 30 830 1 - 1 2 91 - 72 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 476 - 342 134 818 1 - 1 2 66 - 66 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
25 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 551 - 385 166 936 3 - 2 5 94 - 82 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
26 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 481 - 449 32 930 3 - 2 5 76 - 95 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
26 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 524 - 446 78 970 4 - 1 5 93 - 72 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 344 - 548 204 892 0 - 5 5 58 - 92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
26 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 498 - 460 38 958 3 - 1 4 87 - 86 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
26 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
26 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 484 - 466 18 950 3 - 1 4 95 - 72 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
26 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 420 - 356 64 776 1 - 0 1 80 - 81 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
26 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
26 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 412 - 313 99 725 1 - 1 2 78 - 74 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 507 - 507 0 1014 3 - 2 5 80 - 80 Ισοπαλία Ισοπαλία
26 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 526 - 383 143 909 3 - 1 4 88 - 107 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 514 - 440 74 954 3 - 1 4 81 - 79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 571 - 346 225 917 4 - 1 5 94 - 85 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
26 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 442 - 378 64 820 2 - 1 3 98 - 85 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
26 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 535 - 490 45 1025 2 - 3 5 85 - 100 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
26 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 355 - 492 137 847 1 - 1 2 68 - 80 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
26 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 563 - 361 202 924 2 - 1 3 112 - 86 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
26 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 462 - 323 139 785 2 - 0 2 77 - 57 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 466 - 516 50 982 1 - 2 3 74 - 94 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
27 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 418 - 514 96 932 1 - 3 4 65 - 86 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
27 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 569 - 482 87 1051 4 - 3 7 98 - 115 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
27 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 433 - 464 31 897 2 - 2 4 72 - 86 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
27 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 424 - 436 12 860 1 - 1 2 92 - 78 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
27 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 417 - 427 10 844 2 - 0 2 78 - 105 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
27 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 477 - 388 89 865 2 - 3 5 72 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
27 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 369 - 529 160 898 2 - 3 5 69 - 84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
27 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 352 - 510 158 862 0 - 4 4 67 - 96 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
27 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 365 - 401 36 766 0 - 1 1 60 - 82 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
27 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
27 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 416 - 489 73 905 2 - 2 4 72 - 83 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
27 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 511 - 398 113 909 3 - 1 4 94 - 95 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 398 - 450 52 848 2 - 0 2 81 - 64 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
27 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 387 - 396 9 783 1 - 1 2 76 - 64 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
27 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 544 - 386 158 930 3 - 1 4 88 - 68 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
27 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 322 - 527 205 849 0 - 4 4 62 - 83 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
28 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 377 - 421 44 798 1 - 1 2 63 - 66 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
28 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 444 - 459 15 903 2 - 2 4 92 - 86 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
28 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 387 - 463 76 850 2 - 0 2 70 - 103 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
28 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 456 - 292 164 748 1 - 2 3 96 - 66 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
28 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 359 - 567 208 926 1 - 2 3 66 - 128 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
28 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 452 - 407 45 859 2 - 2 4 77 - 66 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
28 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 329 - 532 203 861 0 - 4 4 37 - 95 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
28 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
28 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 536 - 568 32 1104 3 - 3 6 94 - 167 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 462 - 491 29 953 2 - 3 5 96 - 72 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
28 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 473 - 380 93 853 3 - 0 3 78 - 40 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
28 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 406 - 634 228 1040 2 - 4 6 64 - 118 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
28 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 500 - 403 97 903 2 - 1 3 73 - 72 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
28 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 349 - 455 106 804 1 - 2 3 71 - 68 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
28 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 464 - 510 46 974 3 - 3 6 83 - 130 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
28 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 355 - 565 210 920 1 - 3 4 96 - 94 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
28 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 292 134 718 1 - 1 2 73 - 86 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 402 - 483 81 885 0 - 3 3 92 - 75 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 482 - 312 170 794 1 - 1 2 82 - 71 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 313 - 595 282 908 1 - 5 6 67 - 87 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
29 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 505 - 469 36 974 2 - 2 4 88 - 88 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
29 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 597 - 284 313 881 2 - 0 2 91 - 41 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
29 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 647 - 457 190 1104 5 - 3 8 100 - 91 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
29 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 474 - 328 146 802 2 - 0 2 77 - 72 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
29 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 529 - 413 116 942 2 - 2 4 74 - 94 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 517 - 449 68 966 3 - 2 5 117 - 92 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
29 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 386 - 564 178 950 1 - 4 5 70 - 90 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
29 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 626 - 368 258 994 4 - 1 5 90 - 72 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
29 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 480 - 466 14 946 3 - 2 5 81 - 82 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
29 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 471 - 398 73 869 1 - 1 2 80 - 68 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
29 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 396 - 249 147 645 1 - 3 4 61 - 90 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 465 - 422 43 887 2 - 2 4 94 - 79 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
29 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 406 - 405 1 811 2 - 1 3 74 - 63 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
29 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 276 - 590 314 866 0 - 3 3 54 - 107 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
29 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 507 - 356 151 863 1 - 1 2 89 - 80 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 708 - 404 304 1112 3 - 1 4 122 - 72 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
30 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 417 - 485 68 902 2 - 3 5 94 - 93 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
30 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 469 - 395 74 864 2 - 1 3 89 - 77 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
30 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 353 - 510 157 863 1 - 2 3 83 - 73 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 292 - 438 146 730 1 - 2 3 66 - 97 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 568 - 281 287 849 2 - 1 3 96 - 73 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 427 - 525 98 952 0 - 3 3 52 - 95 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 350 - 457 107 807 2 - 2 4 63 - 80 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 496 - 415 81 911 3 - 1 4 101 - 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
30 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 424 - 483 59 907 2 - 1 3 76 - 76 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
30 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 371 - 482 111 853 1 - 2 3 74 - 84 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
30 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 358 - 476 118 834 0 - 2 2 46 - 78 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
30 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 378 - 447 69 825 1 - 2 3 67 - 72 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
30 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 635 - 398 237 1033 4 - 1 5 131 - 102 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
30 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 537 - 487 50 1024 4 - 1 5 88 - 120 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 416 - 336 80 752 0 - 1 1 44 - 110 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 315 - 570 255 885 0 - 3 3 75 - 76 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 549 - 384 165 933 3 - 4 7 108 - 89 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 537 - 322 215 859 2 - 1 3 86 - 65 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 454 - 361 93 815 2 - 1 3 115 - 82 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
31 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 372 - 530 158 902 1 - 3 4 78 - 90 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
31 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 347 - 488 141 835 0 - 3 3 51 - 89 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
31 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 572 - 471 101 1043 4 - 3 7 95 - 82 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
31 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 547 - 590 43 1137 4 - 4 8 108 - 81 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 507 - 393 114 900 2 - 1 3 89 - 68 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
31 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 375 - 452 77 827 0 - 2 2 50 - 92 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
31 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 561 - 385 176 946 4 - 0 4 83 - 62 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
31 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
31 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 566 - 404 162 970 5 - 1 6 90 - 75 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
31 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 251 - 556 305 807 0 - 2 2 21 - 86 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 362 - 578 216 940 0 - 3 3 80 - 102 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
31 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 429 - 385 44 814 1 - 1 2 92 - 68 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
31 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 515 - 322 193 837 4 - 0 4 100 - 45 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
31 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 401 - 565 164 966 2 - 3 5 68 - 105 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
31 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 415 - 573 158 988 1 - 5 6 92 - 83 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
32 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 637 - 392 245 1029 4 - 1 5 90 - 126 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
32 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 684 - 379 305 1063 6 - 1 7 95 - 77 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
32 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 473 - 429 44 902 2 - 2 4 91 - 71 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
32 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 494 - 403 91 897 2 - 3 5 84 - 89 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
32 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 413 - 431 18 844 2 - 2 4 82 - 94 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 441 - 542 101 983 2 - 4 6 95 - 96 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
32 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 409 - 416 7 825 1 - 2 3 71 - 90 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
32 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 370 - 550 180 920 1 - 5 6 86 - 90 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 658 200 1116 4 - 4 8 89 - 87 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
32 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
32 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 438 - 495 57 933 1 - 3 4 101 - 106 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
32 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 408 - 485 77 893 0 - 3 3 57 - 83 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
32 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 387 - 484 97 871 0 - 2 2 65 - 75 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
32 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 401 - 609 208 1010 2 - 3 5 74 - 158 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
32 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 570 - 414 156 984 4 - 1 5 94 - 85 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
32 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 408 - 519 111 927 1 - 4 5 89 - 86 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
32 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 396 - 591 195 987 0 - 5 5 69 - 101 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
32 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 515 - 366 149 881 3 - 2 5 92 - 83 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
33 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 472 - 551 79 1023 4 - 4 8 78 - 110 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
33 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 532 87 977 1 - 4 5 84 - 89 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
33 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 478 - 308 170 786 1 - 0 1 70 - 40 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
33 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 463 - 417 46 880 3 - 1 4 86 - 68 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
33 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 504 - 501 3 1005 3 - 2 5 92 - 76 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
33 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 513 - 589 76 1102 2 - 4 6 78 - 89 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
33 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 410 - 444 34 854 1 - 2 3 95 - 80 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
33 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 423 - 422 1 845 2 - 1 3 124 - 70 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
33 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
33 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 491 - 434 57 925 2 - 3 5 74 - 102 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
33 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 514 - 480 34 994 4 - 2 6 86 - 107 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
33 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 723 - 443 280 1166 5 - 2 7 149 - 122 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
33 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 445 - 461 16 906 1 - 2 3 76 - 74 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 422 - 395 27 817 1 - 1 2 104 - 74 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
33 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 330 - 357 27 687 1 - 1 2 72 - 68 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
33 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 671 - 413 258 1084 6 - 1 7 83 - 94 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
33 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 476 - 395 81 871 1 - 1 2 142 - 86 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
33 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 404 - 530 126 934 1 - 2 3 71 - 82 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
34 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 448 - 484 36 932 2 - 3 5 77 - 87 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
34 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 513 - 409 104 922 3 - 2 5 96 - 110 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
34 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 490 - 427 63 917 2 - 1 3 82 - 86 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
34 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 535 - 422 113 957 3 - 2 5 81 - 92 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
34 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 357 - 578 221 935 1 - 2 3 61 - 98 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
34 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 587 - 408 179 995 4 - 2 6 78 - 100 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
34 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 550 - 185 365 735 4 - 0 4 74 - 39 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 426 - 487 61 913 3 - 2 5 98 - 124 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
34 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 427 - 452 25 879 3 - 3 6 77 - 71 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
34 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 413 - 512 99 925 2 - 2 4 89 - 79 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
34 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
34 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 404 - 404 0 808 2 - 1 3 93 - 92 Ισοπαλία Ισοπαλία
34 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 442 - 400 42 842 2 - 1 3 88 - 97 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
34 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 519 - 526 7 1045 2 - 3 5 90 - 98 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
34 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 365 - 549 184 914 2 - 3 5 70 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
34 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 410 - 353 57 763 0 - 0 0 44 - 50 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
34 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 495 - 443 52 938 1 - 3 4 80 - 70 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
34 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 455 - 477 22 932 2 - 3 5 89 - 83 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
35 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 655 - 321 334 976 5 - 1 6 113 - 94 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
35 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 435 - 438 3 873 2 - 0 2 83 - 65 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
35 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 420 - 486 66 906 1 - 2 3 63 - 82 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
35 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 528 - 411 117 939 3 - 2 5 71 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
35 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 482 - 355 127 837 2 - 1 3 106 - 78 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 415 - 528 113 943 1 - 3 4 84 - 110 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
35 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 433 - 545 112 978 1 - 3 4 78 - 86 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 340 - 493 153 833 0 - 2 2 62 - 91 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
35 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 586 - 520 66 1106 5 - 4 9 86 - 68 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
35 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 466 - 456 10 922 3 - 2 5 98 - 95 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
35 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 535 - 325 210 860 3 - 0 3 117 - 57 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 356 - 599 243 955 1 - 2 3 62 - 111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 366 - 338 28 704 1 - 2 3 75 - 96 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
35 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 451 - 401 50 852 2 - 1 3 80 - 65 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
35 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 306 - 513 207 819 1 - 4 5 86 - 97 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
35 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 428 - 453 25 881 1 - 1 2 90 - 78 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
35 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 471 - 471 0 942 3 - 2 5 71 - 92 Ισοπαλία Ισοπαλία
35 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 408 - 452 44 860 1 - 2 3 81 - 95 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
36 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 494 - 414 80 908 2 - 1 3 83 - 82 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
36 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 571 - 514 57 1085 5 - 3 8 90 - 86 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
36 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 438 - 358 80 796 1 - 1 2 70 - 65 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
36 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 413 - 477 64 890 1 - 3 4 81 - 114 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
36 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 413 - 517 104 930 1 - 2 3 79 - 94 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
36 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 348 146 842 2 - 1 3 128 - 80 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
36 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 545 - 425 120 970 4 - 2 6 95 - 95 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 448 - 385 63 833 2 - 1 3 92 - 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
36 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 487 - 237 250 724 2 - 0 2 85 - 35 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
36 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 454 - 417 37 871 2 - 3 5 74 - 82 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
36 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 408 - 557 149 965 2 - 4 6 88 - 106 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
36 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
36 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 595 - 297 298 892 2 - 1 3 78 - 74 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
36 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 366 - 467 101 833 1 - 1 2 116 - 89 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
36 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 513 - 465 48 978 3 - 2 5 86 - 98 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
36 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 398 - 427 29 825 1 - 1 2 72 - 70 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
36 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 620 - 505 115 1125 2 - 4 6 158 - 134 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
36 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 393 - 463 70 856 2 - 1 3 110 - 70 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
36 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 538 - 449 89 987 3 - 3 6 96 - 74 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
37 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 358 - 536 178 894 0 - 3 3 60 - 82 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
37 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 485 - 468 17 953 2 - 4 6 91 - 80 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
37 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 573 - 531 42 1104 4 - 3 7 96 - 112 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
37 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 418 - 511 93 929 0 - 3 3 72 - 82 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
37 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 628 - 292 336 920 3 - 0 3 97 - 44 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
37 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 514 - 495 19 1009 4 - 1 5 90 - 112 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
37 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 516 - 381 135 897 3 - 1 4 93 - 72 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
37 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
37 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 564 - 424 140 988 4 - 1 5 98 - 81 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
37 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 595 - 422 173 1017 4 - 1 5 108 - 64 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
37 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
37 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 483 - 438 45 921 2 - 2 4 93 - 91 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
37 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 393 - 378 15 771 1 - 0 1 70 - 50 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
37 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 445 - 496 51 941 3 - 1 4 97 - 65 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
37 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 490 - 366 124 856 3 - 1 4 134 - 65 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
37 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 302 - 414 112 716 0 - 1 1 45 - 74 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
37 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 480 - 345 135 825 3 - 1 4 82 - 72 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 383 - 389 6 772 0 - 2 2 39 - 87 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 445 - 386 59 831 2 - 1 3 76 - 74 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
38 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 328 - 377 49 705 0 - 1 1 63 - 76 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 529 - 430 99 959 2 - 2 4 75 - 126 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
38 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 583 - 372 211 955 3 - 2 5 83 - 78 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
38 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 383 - 536 153 919 1 - 3 4 98 - 80 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
38 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 472 - 418 54 890 3 - 3 6 81 - 76 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
38 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 533 - 265 268 798 1 - 0 1 70 - 52 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 394 - 410 16 804 2 - 0 2 76 - 68 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
38 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 321 - 455 134 776 0 - 2 2 36 - 76 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
38 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 514 - 436 78 950 2 - 2 4 100 - 80 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
38 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 316 - 575 259 891 0 - 4 4 44 - 77 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
38 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
38 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 494 - 286 208 780 2 - 0 2 87 - 52 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 518 - 351 167 869 3 - 1 4 83 - 74 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 537 - 383 154 920 3 - 1 4 77 - 77 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
38 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 424 - 385 39 809 2 - 1 3 72 - 82 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
38 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 489 - 520 31 1009 2 - 3 5 114 - 84 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
38 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 522 - 363 159 885 3 - 1 4 76 - 68 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
39 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 463 - 463 0 926 1 - 2 3 70 - 84 Ισοπαλία Ισοπαλία
39 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 500 - 491 9 991 4 - 1 5 78 - 79 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
39 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 590 - 325 265 915 3 - 0 3 74 - 58 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
39 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 379 - 377 2 756 0 - 1 1 65 - 86 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
39 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 389 - 436 47 825 2 - 2 4 78 - 95 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
39 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 395 - 356 39 751 2 - 0 2 91 - 51 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
39 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 499 - 448 51 947 3 - 3 6 78 - 79 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
39 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 352 - 478 126 830 2 - 3 5 71 - 79 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
39 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 519 - 378 141 897 3 - 2 5 91 - 78 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
39 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 453 - 421 32 874 1 - 2 3 84 - 83 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 433 - 459 26 892 1 - 2 3 81 - 74 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
39 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 659 - 369 290 1028 3 - 2 5 99 - 88 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
39 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 322 - 545 223 867 1 - 2 3 90 - 79 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
39 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 371 - 519 148 890 2 - 2 4 74 - 90 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
39 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 456 - 344 112 800 2 - 1 3 87 - 75 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
39 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 512 - 477 35 989 3 - 2 5 82 - 75 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
39 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 469 - 418 51 887 2 - 2 4 100 - 68 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 452 - 433 19 885 3 - 1 4 93 - 75 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 548 - 476 72 1024 5 - 2 7 107 - 108 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
40 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 522 - 516 6 1038 3 - 3 6 90 - 85 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
40 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 474 - 373 101 847 2 - 0 2 97 - 66 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
40 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 589 - 309 280 898 2 - 2 4 98 - 68 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 678 - 291 387 969 5 - 1 6 90 - 83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
40 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 439 - 572 133 1011 3 - 3 6 95 - 111 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
40 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
40 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 527 - 490 37 1017 3 - 3 6 94 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
40 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 411 - 465 54 876 2 - 2 4 74 - 89 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
40 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 526 - 370 156 896 3 - 2 5 74 - 77 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
40 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 480 - 563 83 1043 1 - 4 5 91 - 116 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
40 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
40 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 559 - 346 213 905 2 - 1 3 110 - 83 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
40 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 468 - 423 45 891 3 - 2 5 82 - 111 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
40 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 502 - 410 92 912 2 - 0 2 108 - 68 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
40 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 437 - 533 96 970 0 - 4 4 72 - 111 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
40 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 372 - 565 193 937 0 - 4 4 52 - 89 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
41 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 457 - 507 50 964 1 - 2 3 79 - 75 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
41 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 594 - 375 219 969 3 - 2 5 104 - 88 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
41 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 394 - 469 75 863 0 - 2 2 90 - 86 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
41 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 333 - 623 290 956 1 - 4 5 70 - 89 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
41 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 338 - 487 149 825 0 - 3 3 58 - 77 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
41 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
41 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 632 - 321 311 953 6 - 1 7 112 - 67 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
41 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 522 - 304 218 826 2 - 0 2 137 - 64 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
41 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 483 - 470 13 953 2 - 2 4 80 - 76 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
41 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
41 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 428 - 480 52 908 2 - 3 5 75 - 104 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
41 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 468 - 344 124 812 1 - 0 1 80 - 45 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
41 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 488 - 482 6 970 2 - 4 6 76 - 75 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
41 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 539 - 444 95 983 4 - 2 6 92 - 95 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
41 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 446 - 498 52 944 1 - 3 4 78 - 76 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
41 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 458 - 581 123 1039 4 - 4 8 92 - 85 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
41 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 388 - 516 128 904 2 - 2 4 80 - 89 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
41 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 392 - 422 30 814 0 - 1 1 54 - 79 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
42 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 468 - 369 99 837 1 - 0 1 98 - 62 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 535 - 469 66 1004 1 - 2 3 81 - 73 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
42 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 503 - 301 202 804 2 - 0 2 80 - 46 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
42 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 523 - 412 111 935 3 - 1 4 118 - 72 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 521 - 417 104 938 3 - 1 4 113 - 68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
42 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 558 - 318 240 876 3 - 1 4 84 - 80 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
42 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 354 - 504 150 858 1 - 3 4 72 - 92 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
42 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 354 - 487 133 841 1 - 2 3 86 - 67 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
42 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 486 - 284 202 770 1 - 0 1 93 - 51 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
42 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 575 - 340 235 915 3 - 1 4 86 - 92 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
42 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
42 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 322 - 528 206 850 0 - 3 3 43 - 92 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
42 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 421 - 459 38 880 0 - 2 2 60 - 82 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
42 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 299 - 463 164 762 1 - 3 4 101 - 95 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
42 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
42 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 536 - 442 94 978 3 - 1 4 124 - 82 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
42 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 504 - 448 56 952 2 - 2 4 80 - 92 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
42 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 334 - 524 190 858 0 - 3 3 48 - 100 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
42 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 553 - 489 64 1042 3 - 2 5 101 - 87 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
43 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 360 - 637 277 997 1 - 3 4 78 - 101 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
43 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 502 - 469 33 971 2 - 2 4 98 - 96 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
43 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 647 - 345 302 992 3 - 0 3 79 - 48 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
43 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 384 - 405 21 789 1 - 1 2 95 - 74 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
43 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
43 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 378 - 489 111 867 2 - 3 5 66 - 90 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
43 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 506 - 522 16 1028 4 - 3 7 82 - 102 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
43 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 541 - 384 157 925 3 - 1 4 95 - 66 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
43 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 264 - 537 273 801 0 - 2 2 57 - 76 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
43 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 460 - 392 68 852 1 - 1 2 70 - 61 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
43 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 339 - 379 40 718 1 - 2 3 73 - 93 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
43 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 353 - 527 174 880 1 - 3 4 72 - 89 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
43 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 429 - 498 69 927 1 - 2 3 82 - 80 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
43 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 304 - 495 191 799 0 - 2 2 37 - 76 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
43 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 510 - 427 83 937 2 - 1 3 80 - 80 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
43 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 491 - 368 123 859 3 - 1 4 92 - 62 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
43 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 318 - 383 65 701 1 - 1 2 66 - 98 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
43 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 519 - 376 143 895 1 - 2 3 79 - 73 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ